Konkurs poetycki „Mama i ja”

„Mama i ja”

Matka w oknie stojąca,
Grzyby obierająca,
Z czerwonym w dłoni stojakiem,
Z czerwonym w dłoni kozakiem…

A ja… sam w piaskownicy
Jak wielki budowniczy,
Bardzo pracą zajęty,
Bardzo pracą przejęty…

Odwracam czasem głowę
Wołany Matki słowem,
Nie czując przemijania,
Nie czując dorastania…

Aleksander Książczak „Wspomnienie” (fragment)

Celem konkursu jest:
– budzenie wrażliwości poetyckiej u dzieci i młodzieży
– inspirowanie do aktywności twórczej
– doskonalenie umiejętności językowych,
– rozwijanie uzdolnień literackich dzieci i młodzieży
– poszukiwanie nowych talentów,
– wzmacnianie postaw prorodzinnych.

Przedmiot konkursu

Tematem konkursu jest próba poetyckiego wyrażenia uczuć w postaci wiersza adresowanego do Mamy.

Warunki uczestnictwa:

– konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wola Krzysztoporska,
– uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz, samodzielnie napisany, nigdzie do tej pory niepublikowany i nienagradzany,
– praca nie może przekroczyć jednej kartki formatu A-4 wydruku komputerowego,
– przesłanie podpisanej deklaracja RODO (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu – załącznik do pobrania). Podpisana deklaracja może być przesłana elektronicznie (fotografia/scan) na adres e-mail: gok@gok-wola.pl lub doręczona osobiście do GOK Wola Krzysztoporska.

Termin składania prac

Prace konkursowe należy wysłać do 4 czerwca2021r. na adres e-mail -gok@gok-wola.pl .

Kryteria i ocena prac

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:
– zgodności z tematem,
– doboru środków artystycznego wyrazu,
– oryginalności ujęcia tematu,
– wartość literacką.

Nagrody

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za zajęcie: I, II, i III miejsca oraz ewentualnych wyróżnień.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. Decyzje Jury są niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wyniki konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 8 czerwca 2021r.. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej (www.gok-wola.pl)

Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
2. Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

 

Załączniki