Konkurs fotograficzny „Akcja dożynki”

Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Akcja Dożynki„.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego pod tytułem: „Akcja Dożynki” jest Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej, ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.

2. Cele konkursu.
• Ukazanie piękna i tradycji związanych z dożynkami na obszarze gminy Wola Krzysztoporska;
• Upowszechnianie i popularyzacja fotografii lokalnej;
• Rozwijanie wśród wszystkich mieszkańców zainteresowań lokalną tradycją;
• Propagowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i obrzędów.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
– konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkująca na terenie gminy Wola Krzysztoporska,
– uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady zawarte w Regulaminie,
– udział w Konkursie jest nieodpłatny.

4. Osoby biorące udział w konkursie przesyłają zdjęcia do których mają pełne prawa autorskie. Do zgłoszenia konkursowego wypełniamy i wysyłamy klauzulę RODO (w załączniku) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000. W przypadku osób, które nie są pełnoletnie, zgoda o której mowa powyżej winna zostać potwierdzona przez opiekuna prawnego.

Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowę o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu konkursu).

5. Każdy Uczestnik zgłasza maksymalnie 3 prace fotograficzne o tematyce dożynkowej, rolniczej, tradycji ludowych lub życiu na wsi. Zdjęcia mogą ukazywać krajobraz z terenu gminy, prace polowe, żniwa oraz zdjęcia dotyczące dożynek np. wieniec dożynkowy itp.. Zdjęcia mogą być współczesne jak i również z dawnych lat.

Prace lub skany prac w formie elektronicznej należy przesłać jako załącznik na adres mailowy organizatora: m.pawlikowski@gok-wola.pl

6. Prace należy przesłać do dn. 31 lipca 2022 roku. Po tym terminie prace nie będą uwzględniane. W treści maila należy umieścić imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu autora lub prawnego właściciela fotografii. W tytule maila należy wpisać: AKCJA DOŻYNKI. Zdjęcie lub zdjęcia muszą być opisane: miejsce wykonania, rok wykonania, przy jakiej okazji zostało wykonane. Do zgłoszenia należy dołączyć zeskanowaną i podpisaną klauzule RODO (może być w formie zdjęcia).

7. Interpretacja tematu jest dowolna, zależy od pomysłowości i kreatywności autora.

8.  Fotografie zgłoszone do konkursu nie mogą naruszać praw autorskich lub praw pokrewnych osób trzecich, ani czyichkolwiek dóbr osobistych.

9.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu.

 Komisja Konkursowa
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury powołane przez Organizatora konkursu.

2. Konkurs jest jednoetapowy.

3. Jury konkursu wybierze jedną finałową fotografię, która będzie tłem plakatu i zaproszeń na tegorocznych dożynkach. Jury może przyznać wyróżnienia.

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

5. Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę, która zostanie wręczona oficjalnie dnia 21.08.2022r. podczas tegorocznych Dożynek Gminnych w Blizinie. W przypadku nieobecności podczas wręczania nagród, Laureat konkursu może odebrać nagrodę w po 21 sierpnia 2022 r. w budynku GOK w Woli Krzysztoporskiej, ul. Południowa 2.

Postanowienia końcowe

Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 44 616 31 85 lub pod adresem m.pawlikowski@gok-wola.pl