Konkurs plastyczny „Nasza flaga narodowa”

Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zostało ustanowione 17 lat temu, mocą ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku, a wyznaczone na dzień 2 maja , aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Jeżeli możemy powiedzieć o tzw. 'ułożeniu’ w kalendarzu, to jest ono idealnie dostosowane w konwencji świąt. Dzień wcześniej czyli 1 maja przypada „Święto Pracy”, a z kolei dzień później obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja. Tego dnia obchodzony jest również Światowy Dzień Polonii i Polaków za granicą, a zatem „Święto Flagi” kolejny raz okazuje się być idealnie wkomponowane znaczeniowo.

Z roku na rok wiedza Polaków dotycząca „Święta Flagi” jest coraz bogatsza,a tego dnia przy oknach naszych domów i mieszkań dumnie powiewa na wietrze biało- czerwona flaga. Zachęcamy do podtrzymania tej tradycji i wzięcia udziału w naszym konkursie.

I. Cel konkursu:
Budowanie poczucia wspólnoty narodowej oraz popularyzacja wiedzy o polskiej fladze i polskich barwach narodowych wśród dzieci i młodzieży z terenu Naszej Gminy.
Wzmacnianie uczuć patriotycznych dzieci i młodzieży.
Promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi państwowej
Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości i emocjonalnego przywiązania do tożsamości narodowej
Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, prezentującej postawy szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie.

II. Przedmiot konkursu
Zadaniem uczestników jest własnoręczne wykonanie flagi biało-czerwonej przy użyciu oryginalnych i różnorodnych technik plastycznych np. haft, wyklejanie, wydzieranie jako forma przestrzenna i z dowolnego materiału (np. kwiaty, papier, tworzywo sztuczne, materiały sypkie, materiały włókiennicze). Uwaga niedopuszczalne jest malowanie oraz rysowanie flagi. W pracy można łączyć ze sobą różne techniki i materiały. Liczy się pomysł i inwencja twórcza.

III. Warunki uczestnictwa
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wola Krzysztoporska. Każda osoba biorąca udział w konkursie może dostarczyć zdjęcie tylko jednej flagi biało-czerwonej. Fotografia powinny być wykonana samodzielnie, musi być pracą autorską. Niedozwolone są fotografie czarno – białe. Przesłanie podpisanej deklaracja RODO (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu – załącznik do pobrania). Podpisana deklaracja może być przesłana elektronicznie (fotografia/scan) na adres e-mail: gok@gok-wola.pl lub doręczona osobiście do GOK Wola Krzysztoporska.

IV. Termin składania prac
Prace konkursowe należy wysłać do 8 maja 2021r. na adres e-mail gok@gok-wola.pl lub dostarczyć osobiście.

V. Kryteria i ocena prac
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:
inwencję twórczą oraz pomysł,
dobór i wykorzystanie materiałów,
estetykę i technikę wykonania pracy,
wkład własny pracy.

VI. Nagrody
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za zajęcie: I miejsce, II miejsce, III miejsce, oraz ewentualne wyróżnienia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. Decyzje Jury są niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VII. Wyniki konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 10 maja 2021r.. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
2. Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

 

Załączniki